Reklamační řád

1) Všechny výrobky dodávané firmu Wat14, jsou vyráběny podle nejvyšších norem a tím zaručují vysokou kvalitu, jednoduchost použití i snadnou montáž.


2) Záruku může uplatnit kupující na základě faktury nebo paragonu – dokladu o koupi.

Na produkty se vztahuje záruka:
-24 měsíců od data zakoupení pro spotřebitele pro nekomerční použití
-12 měsíců od data zakoupení pro společnosti pro komerční účely (Nákup na IČO)


3) V případě, že je výrobek vadný dodavatel, se zavazuje provést nápravu za účelem obnovení funkčnost produktu.


4) Pokud se během záruční doby objeví jakékoliv vady způsobené vadnými materiály a / nebo zpracováním, má kupující nárok na opravu zdarma. Reklamaci lze uplatnit telefonicky a následně e-mailem. V případě výměny vadných dílů, je datumem zahájení záruční doby pro tento(tyto) díly,  původní datum nákupu celého výrobku. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které se používají k určenému účelu dle informací publikovaných v příručce nebo v předávacím protokolu.


5) Příjemce záruky není oprávněn požadovat náhradu za období, ve kterém zařízení nefunguje správně. Wat14 neodpovídá za škody na majetku nebo osobách, způsobených nesprávným používáním výrobků

 

6) Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
- prodejní nebo předávací doklady byly jakkoli změněny nebo jsou nečitelné
- model a / nebo sériové číslo (je-li k dispozici) bylo změněno, odstraněno nebo poškozeno.
- opravy nebo úpravy byly provedeny bez konzultace s dodavatelem

- výrobek je používán v rozporu s jeho účelem
- škody způsobené nesprávným používáním výrobku nebo okolními podmínkami neodpovídají doporučeným podmínkám
- poškození je způsobeno nesprávným připojením jiných zařízení, doplňkového vybavení nebo příslušenství než jak je doporučeno dodavatelem

- škody byly způsobeny vnější silou (včetně blesku, přepětí v napájecím zdroji, požáru, přírodní katastrofě) nebo během přepravy.
- pokles kvality díky přirozenému opotřebení nebo poškození části, které jsou vystaveny přirozenému poškrábání.
- přirozené opotřebení spotřebních dílů nebo příslušenství, jako jsou osvětlení, těsnění, puky nebo kontakty
- vady nebo poškození způsobené nehodou, převrácením, pádem výrobku, mechanickým poškozením způsobeným úmyslně uživatelem, případně použitím neúměrné  fyzické síly ve hře
- vady a škody způsobené nesprávným použitím příslušenství ke hře
- závady nebo poškození způsobené změnami původního tvaru a / nebo funkce výrobku uvedenými v návodu k obsluze
- závady způsobené nesprávným připojením, použitím nebo skladováním výrobku

 

7) Jakékoliv vady by měly být hlášeny písemně nebo e-mailem a zaslány okamžitě servisnímu oddělení dodavatele do sedmi dnů od data zjištění.


8) Odstranění zjištěných vad musí být provedeno nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení
dodavateli. Pokud se stane, že kvůli nesprávné diagnostice závady, zůstane požadavek nevyřešen, 14-denní období se počítá znovu od data opětovného uplatnění.

 

9) Části odstraněné v rámci záručního servisu zůstanou majetkem dodavatele a příjemce záruky je povinen okamžitě je vrátit (osobně nebo zasláním dopravní společností na vlastní náklady). Nepodaří-li se vrátit vyměněné části dodavateli do 30 dnů od odeslání náhradních dílů, budou tyto fakturovány odběrateli v ceně náhradních dílů.

 

10) Za záruční opravu se považuje pouze oprava vadného výrobku, provedená v záruční době a splněním záručních podmínek. Jakékoli další činnosti, jako jsou: údržba, periodická kontrola, úprava, kontrola a čištění výrobku nebude považováno za záruční opravu.


11) Produkt-výrobek ztrácí záruku v případě:
- nenahlášení závad bezprostředně po objevení, nejdéle však do sedmi dnů od data zjištění;
- nedodržení pokynů k používání výrobku jeho údržbě a nastavení ;
- nedodržení závazných podmínek záruky výrobku,
- jakékoli změny na produktu bez předchozího souhlasu dodavatele,


12) Společnost Wat14 má právo odmítnout záruční servis, pokud je kupující v prodlení s platbami, bez ohledu na jejich titul. Tzn platební neschopnost za zboží dodané společností Wat14  nebo službu poskytovanou společností Wat14.

V případě uvedeném v tomto bodu, může společnost Wat14, odmítnout poskytovat jakékoli služby v rámci záruky a je osvobozena od odpovědnosti záruky k odběrateli.


13) Záruka platí pouze na produkty(výrobky), které jsou zakoupeny přímo od firmy Wat14. Další přeprodej produktu nepřevádí práva kupujícího, vyplývající z této záruky, dalšímu kupujícímu.

 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ:

Wat14 s.r.o.
Křenek 47
27714  Křenek


Follow us on Facebook